НАГРАДНИ КОНКУРС – Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским институтом расписује за 2020. годину

НАГРАДНИ КОНКУРС за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској

Информације и услови конкурса:

 1. А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица или њихове групе које имају свог представника, потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарски држављанин или – ако нема мађарско држављнаство – да располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у Мађарској.
  Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуално или групно и ученици средњих школа и виших разреда основне школе. Уколико ученици подносе свој конкурс уз помоћ школског ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, професора или другог ментора – одрасле особе која је радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је уз помоћ ментора остварен групни ученички рад, формалан подносилац конкурса је ментор.
 2. Конкурисати се може радовима у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из неке од следећих тематских области:
  а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи (називи улица, тргова, деловa насеља, делова атара насеља, називи путева, географских формација у околини насеља, салаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској где су некада живели Срби или где и сада живе Срби
  б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској
  в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном насељу у Мађаркој
  г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у Мађарској
  д) стари и савремени локализми у говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде подразумевамо речи, изразе, граматичке облике, узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато насеље или групу насеља.)
  ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској.
 3. Детаљно упутство за обраду и документовање прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул. Вреш Палне бр. 19.) у радно време или се може затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.
 4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру, поштом, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9×13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.
 5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним подацима наводе подаци свих чланова групе уз назнаку представника групе.
 6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и више конкурса у различитим тематским областима (а, б, в, г, д, ђ), односно са прикупљеном грађом из више насеља (макар и у истој тематској области).
 7. Конкурсна документација треба да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад дело групе људи, онда за сваког члана треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања етногафске, завичајноисторијске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у области културних манифестација.)
 8. Рок за подношење конкурса је 23. новембар 2020. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)

Вредновање и награђивање конкурсних радова:

 1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
 2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
 3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати трочлана стручна комисија формирана од стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
 4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се прве, друге и треће награде, као и похвале уз одговарајуће новчане награде. За награђивање ученичких и студентских радова формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може допунити и повећати.
 5. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок за доношење одлуке је 10. децембар 2020. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и СНН-а до 18. децембра 2020, као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити до 31. децембра 2020. године.
 6. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт, уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).

 • на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
 • на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
 • и у Српским недељним новинама (www.snnovine.com).

Информације у вези са конкурсом се могу добити од: